Ankete Priče O nama Statistika Reports Infografika Obrada podataka Pridruži se
Pridruži se U-Reportu, Tvoj glas je bitan.
Obrada podataka

OBAVEŠTENJE O NAČINU I USLOVIMA PRIKLJUPLJANJA I OBRADE 

PODATAKA O LIČNOSTI

 

UNICEF u Srbiji, kao Dečiji fond Ujedinjenih nacija, obradi podataka o ličnosti pristupa u skladu sa međunarodnim konvencijama i propisima koji se odnose na rad UNICEF-a i zaštitu podataka o ličnosti, a u Srbiji i u skladu sa Uredbom EU 2016/679 Evropskog parlamenta i saveta od 27.04.2016.g., i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/2018, nadalje „ZZPL”).

U skladu sa navedenim propisima, UNICEF prikuplja i obrađuje lične podatke putem registracionog formulara (u daljem tekstu: “Podaci”) isključivo radi analize za  projektne i istraživačke svrhe, kao i zbirnog prikaza rezultata odgovora na aktuelne ankete. Zbirne rezultate objavljuje na sajtu  https://serbia.ureport.in/, uz prethodni pristanak lica na koja se podaci odnose. Lične podatke date u anketi UNICEF ne koristi u druge svrhe, a izgrađenim sistemom zaštite sprečava njihovu eventualnu zloupotrebu. 

 

Lica čiji se Podaci prikupljaju i obrađuju imaju prava:

 1. Na obaveštenje u vezi sa obradom podataka;
 2. Na zahtev za ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka (ukoliko određena svrha obrade nije jasna ili je izmenjena a nisu ispunjeni uslovi za izmenjenu svrhu, ukoliko je ostvarena odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe kao i ukoliko je način obrade nedozvoljen, podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi ili je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim, podatak se obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama ZZPL); prekid i privremenu obustavu obrade (ukoliko se osporava tačnost, potpunost i ažurnost podataka); kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

 

Obrada podataka nije dozvoljena, ukoliko:

  1. fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, ili se obrada obavlja bez zakonskog ovlašćenja;
  2. se čini u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se obavlja na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja
  3. svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena ili već ostvarena;
  4. je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
  5. su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;

 

Maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 godina, za obradu podataka pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.
Rukovalac mora preduzeti razumne mere u cilju utvrđivanja da li je pristanak dao roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, uzimajući u obzir dostupne tehnologije.  

 

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom Vaših ličnih Podataka možete nas kontaktirati:
Adresa: 11000 Beograd, Srbija, Svetozara Markovića 58, 

Tel. 011 3602 100, 

el.pošta: belgrade@unicef.org 

Pogledajte po brojevima na koji način uključujemo glasove mladih u pozitivne društvene promene.
Statistika