Ankete Priče O nama Statistika Izveštaji Infografika Obrada podataka Pridruži se
Pridruži se U-Reportu, Tvoj glas je bitan.
Obrada podataka


POLITIKA PRIVATNOSTI

PLATFORME „U-REPORT SRBIJA“Izrazi upotrebljeni u ovom tekstu u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju muški i ženski rod lica na koje se odnose.


Zdravo! 


Želimo da se svi koji se prijave na Platformu „U-Report Srbija“ (u daljem tekstu: Platforma „U-Report Srbija“ ili Platforma) osećaju dobro, sigurno i da znaju da su lični podaci koje podele sa nama na sigurnom. Ova politika privatnosti (nadalje ćemo je zvati: „Politika privatnosti“) služi da ti predstavi kako obrađujemo, dakle prikupljamo, koristimo i čuvamo tvoje podatke o ličnosti (a to su podaci koji te razlikuju od svih drugih,  kao što su, na primer tvoje ime, prezime, tvoja adresa, tvoj broj telefona, ali i svaki drugi podatak koji nešto govori o tebi).

Ova Politika privatnosti se u budućnosti može menjati, pa te molimo da ne zaboraviš da s vremena na vreme svratiš i proveriš da li u njoj ima nekih promena. Mi ćemo, u slučaju bilo kakve promene Politike privatnosti, tu promenu jasno navesti na našoj internet stranici, a moguće i na druge načine.

Naša misija je da se prema tebi odnosimo otvoreno i sa punim poštovanjem. Zbog toga, podstičemo te da u nastavku pročitaš više o tome kako ćemo se brinuti o tvojim ličnim podacima, kao i da znaš da je njihova zaštita nama važna jednako koliko i tebi.


  1. 1.     Ko smo mi ?

Mi smo Dečiji fond Ujedinjenih nacija UNICEF u Srbiji, u ulici Svetozara Markovića broj 58, u Beogradu. Naša osnovna delatnost su prava i dobrobit dece. Naš cilj je da sva deca i mladi ostvare svoje pune potencijale. Više o nama možeš pročitati na internet stranici https://www.unicef.org/serbia/ .

Platforma „U-Report Srbija“ je pokrenuta novembra 2019. godine u partnerstvu sa Ministarstvom omladine i sporta RS. Platforma je deo globalne U-Report digitalne platforme.

Platforma „U-Report Srbija“ je digitalna platforma za izveštavanje, konsultovanje i informisanje mladih, kreirana da bude mesto gde mladi od 15 godina i stariji mogu da, kroz popunjavanje onlajn anketa, brzo i efikasno, na tzv. „zatvoren“ (biranjem između više već ponuđenih odgovora) ili „otvoren“ (davanjem odgovora svojim rečima) način,  iskažu svoja mišljenja o temama koje su im bitne. Unicef potom te informacije statistički obrađuje i podatke dalje deli sa zajednicom i donosiocima odluka radi boljeg kreiranja strateških i programskih rešenja, prilagođenih mladima. Takvi podaci se, u statističkom obliku, mogu sortirati prema uzrastu, polu i lokaciji.

Državne institucije, udruženja, međunarodne organizacije, mediji mogu da koriste rezultate anketa na U-Report platformi u svom radu na projektima, razvijanju propisa, politika i strategija kao i za analizu i merenje napretka u različitim oblastima koje se odnose na decu i mlade.

Statistički obrađeni i predstavljeni stavovi ispitanika-korisnika, koji su prikupljeni putem ove Platforme, korišćeni su pri kreiranju ključnih dokumenata: Nacionalne strategije za razvoj digitalnih veština, Nacionalne strategije za mlade do 2030, Zakona o mladima, Zakona o volontiranju, kao i pri definisanju UNICEF-ovih prioriteta za programski ciklus 2021-2025 itd.

U pogledu tvojih ličnih podataka koje prikupljamo putem Platforme, mi ćemo biti Rukovalac tih podataka (pa ćemo se u ovom tekstu nadalje zvati i „Rukovalac“ ili „mi“). Kao Rukovalac, mi određujemo:

-                  koji tvoji lični podaci su nam potrebni;

-                  zbog čega ćemo ti tražiti te lične podatke (takozvana „svrha obrade“);

-                  da li ćemo te lične podatke deliti sa nekim drugim, ili ne, i, ako da, iz kojih razloga;

-                  koliko dugo će se tvoji podaci čuvati.

Posvećeni smo zaštiti tvojih ličnih podataka i ulažemo sve napore da obezbedimo da se tvoji lični podaci obrađuju na pošten, otvoren i jasan način.

 

2.     Kako prikupljamo podatke o ličnosti od tebe

Informacije i lične podatke od tebe prikupljamo na sledeći način: 

Na Platformu se možeš prijaviti preko sledećih društvenih mreža - Instagram, Viber i Facebook Messenger. Prilikom registracije, Platforma te vodi do dela gde ukucavaš reč „anketa“. Nakon toga se pokreće postupak registracije. Ukucavanjem reči „da“ daješ saglasnost i počinješ da odgovaraš na pitanja iz ankete:  

    1. Kog si pola?;

    2. Koliko imaš godina?;

    3. Odakle si?;

    4. Da li sebe smatraš osobom sa invaliditetom?;

   5. Da li sebe smatraš pripadnikom/com neke od navedenih etničkih grupa? (Nemaš obavezu izjašnjavanja na ovo pitanje i moguće je odabrati samo jedan odgovor.)

Odgovori: Srbi, Albanci, Aškalije, Bošnjaci, Bugari, Bunjevci, Vlasi, Goranci, Grci, Egipćani, Jevreji, Jermeni, Jugosloveni, Mađari, Makedonci, Muslimani, Nemci, Romi, Rumuni, Rusi, Rusini, Slovaci, Slovenci, Turci, Ukrajinci, Hrvati, Cincari, Crnogorci, Česi, Šokci, Šopi, Ne želim da se izjasnim, Drugo.


Napominjemo da se na Internet stranici Platforme na adresi: https://serbia.ureport.in/ ne prikupljaju nikakvi lični podaci niti na njoj koristimo tehnologiju „kolačića“ (na engleskom jeziku „cookies“).

Prilikom tvog korišćenja Platforme putem navedenih društvenih mreža, možemo doći u posed tvoje IP adrese (engl. Internet Protocol address). U pitanju je jedinstveni broj, sličan telefonskom broju, koji koriste mašine (najčešće računari ili Android uređaji) u međusobnom saobraćaju putem interneta uz korišćenje internet protokola uređaja sa kog pristupaš tim mrežama, kao i još nekih informacija u vezi sa tvojim pristupom poput datuma i vremena pristupa, internet pretraživača koji koristiš i ime tvog internet provajdera. IP adresa može te (ali i ne mora) identifikovati i stoga ćemo se i prema njoj odnositi kao i prema bilo kom drugom tvom ličnom podatku.  

 

3.  Lični podaci koje prikupljamo i zašto ih koristimo

Lični podaci

Lični podaci koje prikupljamo od tebe su ograničeni na pol, godinu rođenja, grad u kome imaš prebivalište, podatak da li si osoba sa invaliditetom, podatak kojoj etničkoj grupi pripadaš, kao i IP adresu i podatke u vezi sa njom.

Takođe, tokom davanja odgovora na razne ankete (na primer: Kako bi opisao/la svoje raspoloženje u poslednjih 6 meseci i sl.) ti možeš dati i neke dodatne podatke o svom zdravstvenom stanju.

Kao što si već zaključio, Platforma ne prikuplja tvoje lične podatke kao što su ime i prezime ili adresa prebivališta, tako da su ankete koje popunjavaš potpuno anonimne i podaci koje daješ su agregirani odnosno anonimizirani. Platforma je osmišljena tako da daje statističke podatke o pitanjima koja postavlja korisnicima Platforme. Međutim, sve podatke koje daješ, Unicef kao Rukovalac može povezati sa tvojom IP adresom tako da su to ipak tvoji podaci o ličnosti. Treba naglasiti da sve tvoje lične podatke poseduje i čuva jedino i isključivo Unicef Srbija kao Rukovalac.

Ove podatke prikupljamo isključivo na način i u trenutku koji smo opisali u prethodnoj sekciji ove Politike privatnosti.

U izuzetnim situacijama, ako se tokom korišćenja Platforme ustanovi da tebi ili nekom tebi bliskom preti opasnost po život i zdravlje, Rukovalac će sve tvoje podatke koji su potrebni proslediti policiji i/ili drugim nadležnim organima.

 

Svrha za koju su nam potrebni tvoji lični podaci

Tvoji podaci su nam potrebni isključivo radi onlajn odgovaranja na pitanja iz anketa i stvaranja statističkog odgovora na ankete koji se potom dalje javno objavljuju, bez mogućnosti da se vidi pojedinačan odgovor, kao i  za obaveštavanje korisnika o važnim pitanjima za mlade.

Date lične podatke Rukovalac ne koristi u druge svrhe, a izgrađenim sistemom zaštite spreča-va njihovu eventualnu zloupotrebu.

 

Posebna vrsta podataka o ličnosti

Posebni podaci o ličnosti su naročito osetljivi podaci poput podataka o tvom zdravstvenom stanju, seksualnom životu i seksualnoj orijentaciji, verskom opredeljenju, rasnom ili etničkom poreklu, političkom mišljenju, i drugim podacima koje predviđa Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018 , u daljem tekstu „Zakon“) u svom članu 17. Dakle, posebni podaci o ličnosti koje od tebe preko Platforme prikupljamo su podaci o tvom zdravstvenom stanju kroz pitanje o eventualnom invaliditetu ili pitanja u anketama koja se odnose na tvoje mentalno ili fizičko zdravstveno stanje. Takođe, posebni podatak o ličnosti bio bi i podatak o tvom etničkom poreklu, ukoliko nam isti dostaviš.


Pravni osnov prikupljanja podataka o ličnosti

Sve tvoje lične podatke, prikupljamo i obrađujemo u skladu sa Zakonom, Politikom privatnosti a na osnovu tvoje saglasnosti za obradu tvojih podataka o ličnosti, koju nam daješ pre započinjanja prikupljanja tvojih ličnih podataka i nakon što se upoznaš sa ovom Politikom privatnosti.

Ti ćeš, kao novi U-Reporter, dobiti poruku sa pitanjem da li se slažeš da se tvoji odgovori iz ankete koriste za potrebe statistike i projekte UNICEF-a u skladu sa Politikom privatnosti (pri čemu se komunicira link koji vodi ka politici privatnosti). Potvrdan odgovor označava da je ispitanik saglasan i upoznat sa politikom privatnosti, dok oni koji odgovore sa NE ne ulaze u bazu U-Reportera i njima ne šaljemo ankete ili druge informacije.


Ukoliko imaš navršenih 15 godina možeš samostalno dati  pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva.


Imaš pravo da se u svakom trenutku predomisliš i opozoveš svoj pristanak za obradu podataka o ličnosti. Opoziv pristanka se vrši slanjem poruke STOP. Nakon opoziva pristanka, dalja obrada tvojih podataka o ličnosti je nedozvoljena. Opoziv pristanka međutim, ne utiče na dopuštenost obrade podataka o ličnosti pre opoziva. U slučaju opoziva saglasnosti, dalja obrada tvojih ličnih podataka biće obustavljena.

 

4.  Deljenje tvojih podataka sa drugim licima

Lični podaci koje prikupimo od tebe u skladu sa Politikom Privatnosti neće biti deljeni ni sa kim drugim i pristup njima imaće samo ovlašćeno lice Rukovaoca. Ovim putem napominjemo da saradnici koji pružaju tehničku podršku Platformi nemaju pristup tvojim ličnim podacima.

Budući da server na kome se čuvaju tvoji podaci o ličnosti sa ove Platforme može biti lociran van naše zemlje, postarali smo se da lokacija takvog servera sme biti isključivo u onim državama koje imaju obezbeđeni primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, u skladu sa svim primenjivim propisima.

 

Deljenje podataka u skladu sa zakonom

Tvoji lični podaci mogu biti učinjeni dostupnim drugim primaocima isključivo ako nas na to obavezuje neki zakon ili drugi propis u Republici Srbiji (poput slučaja kada se ustanovi da tebi ili tebi bliskoj osobi preti opasnost po život i zdravlje, kao što smo naveli u sekciji 3. Politike Privatnosti). Podsećamo da su odgovori koje si dao na ankete statistički obrađeni i anonimizirani te isti ne predstavljaju lične podatke.

 

5.     Čuvanje tvojih ličnih podataka bezbednim

Primenjujemo odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacione mere da zaštitimo tvoje lične podatke od neovlašćenog pristupa, korišćenja, izmene, uništenja i gubitka. Lica koja imaju pristup tvojim ličnim podacima su posebno ovlašćena za to kod Rukovaoca.

 

6.    Rok čuvanja podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti koje prikupimo od tebe u skladu sa ovom Politikom privatnosti čuvaće se do ispunjenja svrhe za koju je platforma formirana. Nakon toga podaci o ličnosti biće trajno obrisani.

Ukoliko sam opozoveš pristanak, porukom STOP ili nam pošalješ email kojim želiš da povučeš svoje podatke o ličnosti sa platforme, dalja obrada tvojih ličnih podataka biće obustavljena.

 

7.     Tvoja prava i obaveze

Imaš mnoga prava u vezi sa tvojim ličnim podacima koji su kod nas. Ispod smo ih nabrojali kako bi ti bila jasnija:  

  • ·     Pravo na pristup tvojim ličnim podacima: Imaš pravo da tražiš pristup kopiji ličnih podataka koje držimo o tebi, zajedno sa informacijom o tome:

o   koje od tvojih ličnih podataka koristimo,

o   zašto ih koristimo,

o   sa kim ih delimo,

o   koliko dugo ih čuvamo,

o   da imaš pravo na ispravku, brisanje, ograničavanje obrade, prigovor i pritužbu Povereniku (više o tim pravima u daljem tekstu),

o   i da li su tvoji podaci korišćeni za bilo kakvo automatizovano donošenje odluka.

Zahtev za pristup je besplatan.

·       Pravo na prigovor: Ukoliko smatraš da nešto nije u redu sa tim kako se odnosimo prema tvojim podacima o ličnosti, u svakom trenutku možeš da uložiš prigovor u vezi sa tim. Molimo te da nas kontaktiraš na imejl adresu ili brojeve telefona koje smo naveli u daljem tekstu, kao i da u tom slučaju navedeš što više detalja o svom prigovoru.

·       Pravo na opoziv saglasnosti: Kao što smo te već obavestili u ovoj Politici Privatnosti, mi obrađujemo tvoje podatke na osnovu tvoje saglasnosti. U svakom trenutku svoju saglasnost možeš povući, u kom slučaju mi prestajemo sa daljom obradom tvojih ličnih podataka. Molimo te da imaš na umu da ukoliko iskoristiš ovo pravo, to ne znači da smo tvoje lične podatke pre povlačenja saglasnosti prikupljali i držali nezakonito i to neće uticati na raniju obradu koja je vršena u skladu sa tvojom saglasnošću.

·       Pravo na ispravku tvojih podataka o ličnosti: Možeš da tražiš od nas da promenimo ili dopunimo sve netačne ili nepotpune lične podatke koji se čuvaju o tebi.

·       Pravo na brisanje tvojih podataka o ličnosti: Možeš da tražiš od nas da izbrišemo tvoje lične podatke ako nam za svrhu zbog koje smo ih prikupili više nisu potrebni (za svrhu obrade vrati se na sekciju 3), ili u bilo kom drugom slučaju kada to od nas zatražiš, a mi ćemo po istom zahtevu postupiti bez nepotrebnog odlaganja.

·       Pravo na prenosivost tvojih podataka o ličnosti: Možeš da tražiš od nas da tebi ili nekom drugom prenesemo sve ili neke od ličnih podataka koje imamo o tebi, na način i u obliku da se mogu lako preneti.

·     Pravo na ograničavanje obrade tvojih podataka o ličnosti: Ukoliko ne želiš da tvoje lične podatke obrišemo u skladu sa tvojim pravom na brisanje, možeš da tražiš od nas da njihovu obradu ograničimo. U ovom slučaju obustavićemo sve aktivnosti u vezi sa tvojim ličnim podacima, do razrešenja tvog zahteva u vezi sa daljim postupanjem.

·       Automatizovano donošenje odluka i profilisanje: Automatizovano donošenje odluka i profilisanje se dešava kada kompjuter koristi tvoje lične podatke da donese odluku bez ljudske intervencije. Obaveštavamo te da se na tvoje podatke o ličnosti koje prikupljamo u skladu sa ovom Politikom privatnosti ne primenjuje ovakav način donošenja odluka. Ipak, dužni smo da te obavestimo da imaš pravo da ne budeš podvrgnut/a automatizovanim odlukama (uključujući i profilisanje) koje će imati bilo kakav značajan uticaj na tebe, osim ako nam nisi dao/la svoju eksplicitnu saglasnost za tako nešto, ukoliko je takvo donošenje odluka neophodno za izvršenje ugovora između tebe i nas ili je na drugi način dozvoljeno Zakonom i drugim primenjivim propisima. Ponavljamo da trenutno ne sprovodimo nikakvo automatsko donošenje odluka (uključujući i profilisanje), niti imamo nameru da tako nešto radimo u budućnosti.


Ako želiš da iskoristiš bilo koje od ovih prava, uložiš prigovor, ili dobiješ dodatne informacije o nama i o načinu na koji se staramo o ličnim podacima koji su nam povereni, to možeš da učiniš tako što ćeš nas kontaktirati putem sledeće imejl adrese: belgrade@unicef.org.

Kako bismo bili sigurni da iza podnetog zahteva stojiš ti, pre postupanja po njemu možemo da ti zatražimo neki dokaz o identitetu. Ukoliko nam prilikom takvog dostavljanja dokaza o identitetu otkriješ ili na drugi način učiniš dostupnim neki podatak o ličnosti, obaveštavamo te da se takvi podaci o ličnosti neće nigde čuvati, već će biti obrisani istog trenutka kada se uverimo da iza podnetog zahteva zaista stojiš ti.

U našoj zemlji postoji institucija koja se između ostalog bavi i zaštitom podataka o ličnosti svih građana Srbije. Ta institucija zove se Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu ćemo ga zvati „Poverenik“, a više o tome čime se sve bavi ovaj organ možeš videti na www.poverenik.rs). Ukoliko imaš pritužbu u vezi sa prikupljanjem i obradom svojih podataka o ličnosti, možeš se u vezi sa tim odmah i direktno obratiti Povereniku, na imejl adresu: office@poverenik.rs .  

Kao lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju imaš obavezu da na platformu unosiš samo tačne podatke o sebi. Takođe, imaš obavezu ažuriranja podataka, odnosno unosa na platformu novih činjenica koje se odnose na tebe, a sve to onog časa kada se te činjenice pojave. 

 

Ako imaš bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom ličnih Podataka možeš nas kontaktirati:

E-mail: belgrade@unicef.org

Adresa: 11000 Beograd, Srbija, Svetozara Markovića 58

Pogledaj statistiku prijavljenih U-Reportera.
Statistika
UNICEF logo