Ankete Priče O nama Statistika Izveštaji Infografika Obrada podataka Pridruži se
Pridruži se U-Reportu, Tvoj glas je bitan.
PRIČA
Šta kažu mladi na Predlog strategije zapošljavanja u Srbiji?

Omladinski odbor UNICEF-a u Srbiji uključen je u konsultacije vezane za Predlog strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine. UNICEF-ov Program za mlade zalaže se za njihovu veću participaciju i u skladu sa tim kancelarija je, u okviru Javne rasprave Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, podnela komentare na predlog strateškog okvira za zapošljavanje, čiji su integralni deo komentari i stavovi mladih u našoj zemlji.

Članovi i članice omladinskog odbora konsultovali su svoje vršnjake na temu zapošljavanja, na čemu bi najpre trebalo raditi i na osnovu toga, dali predloge za bolje funcionisanje službe za zapošljavanje, omladinskih zadruga kao i za bolju povezanost obrazovnih institucija i poslovnog sektora. Osim toga, mladi su stavili fokus na bolju informisanost i upućenost njihovih vršnjaka vezanu za ponudu poslova, administrativnih i pravnih okvira. Mladi poručuju da je važno da budu upoznati sa svojim pravima i obavezama ali i sa pravima i obavezama samih i poslodavaca. Osim toga, važno im je da znaju  kome mogu da se obrate kada su u pitanju njihova prava i sigurnost na radu.

Osim konsultacija, stavovi mladih su prikupljeni i putem platforme U-Report. Oni su i kroz ovaj alat istakli da je najveća prepreka za dobijanje posla ograničena ponuda poslova i praksi, ali i nedostatak potrebnog obrazovanja, veština i obuka, kao i odsustvo informacija o radnim mestima, mentorstvu uz nemogućnost zapošljavanja zbog uzrasta.


Mladi takođe smatraju da im je za razvoj veština potrebno više praktičnog rada putem stručnih praksi, kao i unapređenje kvaliteta obrazovanja. Preferiraju radne prakse u trajanju od 3 ili 6 meseci a osim vide potrebu za usklađivanjem profesionalnih veština sa zahtevima na tržištu i potrebu za sticamnjem veštinama poput komunikacija i timskog rada. 

Za započinjanje preduzetničkog posla mladi smatraju da su im potrebna dodatna znanja kroz organizovane treninge i obuke, zatim saveti za razvoj poslovanja i pristup zajmovima ili investicijama, a spremni su da takve kurseve pohađaju i onlajn. Kao teme za obuke prepoznaju komunikaciju ili međuljudske veštine kao i IT i digitalne veštine. Takođe, mladima je potrebno da se razviju mehanizmi za informisanje o programima podrške zapošljavanju na sistematičan način.

Situacija izazvana korona virusom (COVID-19) uticala je na mlade kada je u pitanju njihov pogled na budućnost. Tačnije, za 46% mladih reportera pogled na budućnost promenio se na gore. Njihova najveća briga vezana za karijeru je da neće moći da nađu adekvatan posao.

Stavove mladih treba uzeti u obzir kako bi se unapredio položaj mladih na svakom polju, pa tako i na tržištu rada. Tokom konsultacija u okviru omladinskog programa UNICEF-a, mladi su utvrdili da treba da budu i konsultovani, ali i da budu deo radnih grupa i uključeni u samo kreiranje ovakve strategije ili akcionog plana.


 

O Omladinskom odboru UNICEF-a


Članovi i članice Omladinskog odbora su savetnici UNICEF-ovog Programa za mlade, sa ciljem da podele svoju perspektivu o razvoju veština, ulozi mladih u društvu, zdravlju, zaštiti, bezbednosti i drugim ključnim temama, da zagovaraju za prava mladih i podstiču svoje vršnjake na veću participaciju.

Omladinski odbor doprinosi misiji UNICEF-a da uloga mladih u društvu bude zastupljenija i više prepoznata, da se glas mladih jače čuje u društvu i da se potrebe i preporuke mladih u većoj meri uvaže.

 

Odbor je aktivno uključen i u razvijanje mehanizama za učestvovanje mladih, uključujući platformu U-Report, razvoj volonterskih programa, konsultacije povodom strateških dokumenata, zagovaračke inicijative i druge događaje i aktivnosti.

 

Statistika podrazumeva radnu grupu za praćenje primene strategija i treba uključiti mlade. Takođe, strategija bi trebalo da prepozna učešće mladih u procesima kreiranja akcionih planova za zapošljavanje na lokalnom nivou. Članovi i čkanice jednoglasno predlažu - uključite Odbor mladih UNICEF-a. 


O platformi U-Report


U-Report je digitalna društvena platforma za izveštavanje koju je kreirao UNICEF, a prisutna je u više od 75 zemalja, a u Srbiji okuplja oko 8.000 mladih. Putem platforme promoviše se aktivno učešće mladih u stvaranju pozitivnih društvenih promena, kao i široko primenjivanje glasa mladih u programima i strategijama. Perspektiva mladih važna je u svim oblastima koje ih se tiču - oblasti zdravlja, ishrane, obrazovanja, inkluzije, bezbednosti, zapošljavanja, ali i za sve druge teme značajne za unapređenje položaja mladih. U Srbiji su do sada stavovi mladih odraženi u Nacionalnoj strategiji za razvoj digitalnih veština, Nacionalnoj strategiji za sprečavanja nasilja nad decom, kao i u Ex ante analizi uticaja Zakona o volontiranju.

Više o stavovima mladih na ove teme možete videti na:

Radne prakse i veštine za veću zapošljivost

Budućnost nakon COVID-19 (poslovni aspekt)

Uticaj pandemije COVID-19 na radna mesta

Uticaj radnog mesta roditelja na decu i mlade

Uticaj preduzeća na mlade

Pristup mladih tržištu rada u Srbiji

 


Saradnja sa Programom za mlade UNICEF-a u Srbiji


Pozivamo mlade da nastave da prate naše aktivnosti i priključuju se.

Pozivamo organizacije koje rade sa mladima i za mlade da zajedno razvijamo mehanizme za uključivanje, da stvaramo prostor za pregovaračkim stolom za mlade, da sarađujemo i uključimo mlade u strategijama i aktivnostima.

 

Za više informacija obratite se UNICEF-ovom Programu za mlade (svuckovic@unicef.org, aandjelic@unicef.org). 

 

Neophodno je da osiguramo prostor da mladi budu deo zagovaračkih i pregovaračkih inicijativa, da veći broj mladih bude informisan o temama koje su za njih važne, kao i da organizacije i ključni akteri primenjuju preporuke mladih u strateškim rešenjima. Za mlade ovakvi programi predstavljaju prilike da unaprede znanja o pravima dece i mladih, ciljevima održivog razvoja, socijalnoj inkluziji i zagovaranju. 

Pogledaj statistiku prijavljenih U-Reportera.
Statistika